Záložné podmienky

ZÁLOŽNÉ PODMIENKY

Predmetom záložnej zmluvymôžu byť len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu. Príslušenstvo pohľadávky sa za zmluvné obdobie tvorí na základe počtu pracovných kalendárnych dní v zmluvnom období a príslušnej úrokovej miery.

Presné znenie záložných podmienok uvádzame v záložni.

O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci do zálohu nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť nekompletné veci ako aj veci, ktoré nie sú funkčné. Vec, ktorá je v záručnej dobe sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky. Posledný deň, kedy je možné požadovať vrátenie zálohu sa osobitne neoznamuje. Výber veci zo záložne je možný len osobne na OP alebo na splnomocnenie s OP. Uvedené záložné podmienky je možné zmeniť pred uzavretím záložnej zmluvy.